هزینه را با ویزا و مستر کارت پرداخت کنید

در این صفحه می توانید هزینه را با مستر کارت یا ویزا کارت پرداخت کنید. بر اساس خرید خود بر روی یکی از تصاویر کلیک کنید سپس با ویزا و مستر کارت می توانید هزینه را پرداخت کنید. اگر به کمک نیاز دارید، لطفا نحوه پرداخت با مسترکارت و ویزا کارت را بخوانید.

 


19.90 یورو را با کلیک بر روی تصویر زیر پرداخت کنید

 

How to pay by MasterCard and visa card

 


29.90 یورو را با کلیک بر روی تصویر زیر پرداخت کنید

 

How to pay by MasterCard and visa card

 


 

39.90 یورو را با کلیک بر روی تصویر زیر پرداخت کنید

 

How to pay by MasterCard and visa card